Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 035

|ATH| 035
Συντεταγμένες: 509|492
Πόντοι: 9.571
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)