Χάρτης Κατάταξη

099 REC

099 REC
Συντεταγμένες: 522|530
Πόντοι: 10.170
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)