Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 015

|ATH| 015
Συντεταγμένες: 501|496
Πόντοι: 9.394
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)