Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 026

|ATH| 026
Συντεταγμένες: 485|496
Πόντοι: 9.690
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)