Χάρτης Κατάταξη

050 REC

050 REC
Συντεταγμένες: 450|509
Πόντοι: 9.266
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)