Χάρτης Κατάταξη

260. Mikasa Ackerman

260. Mikasa Ackerman
Συντεταγμένες: 551|522
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)