Χάρτης Κατάταξη

264. Mikasa Ackerman

264. Mikasa Ackerman
Συντεταγμένες: 554|519
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)