Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 024

|ATH| 024
Συντεταγμένες: 487|488
Πόντοι: 9.585
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)