Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 018

|ATH| 018
Συντεταγμένες: 484|489
Πόντοι: 9.420
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)