Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 020

|ATH| 020
Συντεταγμένες: 483|488
Πόντοι: 9.446
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)