Χάρτης Κατάταξη

027 REC

027 REC
Συντεταγμένες: 484|476
Πόντοι: 10.393
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)